Optimizing implant therapy
October 26
08:30 - 12:00
Session 1 – Optimizing implant therapy – tissue considerations
Optimizing implant therapy – tissue considerations
Lindhe, Jan
Wennstrom, Jan
Qiu, Lixin
Gong, Ping    
October 26
13:30 - 17:30
Session 2 – Optimizing implant therapy – the compromised site
Optimizing implant therapy – the compromised site
Zhou, Yongsheng
Li, Dehua
Zhang, Jincai
Tang, Zhihui
Feng, Hailan
Zadeh, Homa   
October 27
09:00 - 12:00
Session 3 – Optimizing implant therapy – treatment planning

Optimizing implant therapy – treatment planning
Lang, Niklaus P.
Lin, Ye
Hassfeld, Stefan
Shi, Bin

October 27
13:30 - 17:45
Session 4 – Optimizing implant therapy – state of the art
Optimizing implant therapy – state of the art
Berglund, Tord
Luan, Qingxian
Müller, Frauke
Jiang, Xinquan
Stanford, Clark
Cooper, Lyndon